PRIVACYBELEID

THE NAVIGATOR COMPANY zet zich nadrukkelijk in voor de naleving van de privacy van gebruikers en voor de bescherming en veiligheid van uw persoonsgegevens. Daarom lichten we gebruikers hier in over hoe Navigator via zijn online platforms persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en beschermt.

Gebruikers dienen dit Privacybeleid grondig te lezen. Het is geschreven in eenvoudige en duidelijke taal zodat gebruikers het goed begrijpen en vrij kunnen beslissen of ze hun gegevens aan THE NAVIGATOR COMPANY willen verstrekken.

De gebruiker garandeert dat hij/zij meerderjarig is, dat de verstrekte gegevens waar, correct en up-to-date zijn, en dat de gebruiker verantwoordelijk is voor alle directe of indirecte nadelen en schade, die kunnen voortvloeien uit een inbreuk op deze verplichtingen. Mochten de gegevens aan een derde toebehoren, dan verzekert de gebruiker dat hij deze partij heeft ingelicht over de informatie in dit Privacybeleid en dat hij de toestemming heeft om de gegevens aan THE NAVIGATOR COMPANY over te dragen.

1. INLEIDING

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die THE NAVIGATOR COMPANY via zijn online platforms heeft verzameld. De volgende bedrijven in de Navigator Group zijn verwerkingsverantwoordelijken:

Deze bedrijven hebben samen de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers bepaald en zijn een overeenkomst aangegaan waarin ze de functies en verantwoordelijkheden regelen die vereist zijn om de toepasselijke gegevensbeschermingswetten en -voorschriften na te leven.

Om contact op te nemen met deze bedrijven voor een vraag of probleem met dit Privacybeleid, kan de gebruiker via e-mail contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van THE NAVIGATOR COMPANY op het adres dpo@thenavigatorcompany.com.

2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN JURIDISCHE BASIS

THE NAVIGATOR COMPANY verwerkt uw gegevens op een handmatige en geautomatiseerde manier, voor de volgende specifieke doeleinden:


Daarnaast, en met toestemming van de gebruiker, verwerkt THE NAVIGATOR COMPANY contactgegevens en gegevens over de voorkeuren, surfgedrag en -geschiedenis, en locatie voor de volgende doeleinden:
In het algemeen is de verzameling van persoonsgegevens gebaseerd op de uitvoering en het beheer van een overeenkomst, de uitvoering van stappen voordat een overeenkomst wordt gesloten, de voorziening van een dienst op vraag van de gebruiker, toestemming van de betrokkene, de aanpassing van diensten aan de behoeften van de betrokkene, met name voor informatie, reclame en updates over producten en/of diensten die THE NAVIGATOR COMPANY levert.

Gegevensverwerking voor de vermelde doeleinden is vereist voor de dienstverlening door THE NAVIGATOR BEDRIJF. Zulke verwerking gebeurt met uw toestemming, behalve als THE NAVIGATOR COMPANY de gegevens nodig heeft voor de uitvoering van een wettelijke verplichting waarvoor de verwerking ervan nodig is, of voor de uitvoering van een overeenkomst of voorbereidende stappen.

3. GEGEVENSCOMMUNICATIE

Houd er rekening mee dat uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan filialen die volledige eigendom zijn van THE NAVIGATOR COMPANY en u vindt in deze link, die zulke gegevens uitsluitend verwerken om de bovenvermelde verplichtingen na te leven.

4. VERWERKERS

Persoonsgegevens van gebruikers kunnen worden verwerkt door een befaamde verwerker die door THE NAVIGATOR COMPANY in dienst is genomen. Zulke dienstverlener verwerkt gegevens uitsluitend voor de doeleinden die door THE NAVIGATOR COMPANY zijn bepaald en in overeenstemming met diens specifieke instructies, in strikte naleving van de regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informatiebeveiliging en aanvullende toepasselijke wetgeving.

5. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

THE NAVIGATOR COMPANY verwerkt gegevens van gebruikers op het grondgebied van de Europese Economische Ruimte, en het bedrijft verwacht dienovereenkomstig niet dat het internationale gegevensoverdrachten zal uitvoeren.

6. OPSLAGTERMIJNEN

THE NAVIGATOR COMPANY bewaart gegevens van gebruikers slechts zo lang als nodig is om de doelstellingen te behalen waarvoor de gegevens zijn verzameld.

7. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers mocht op elk ogenblik en vrijelijk hun rechten van toegang, rectificatie, wissing, bezwaar, beperking en gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen door via e-mail een verzoek te sturen naar dpo@thenavigatorcompany.com, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Gebruikers dienen ook te weten dat als ze van mening zijn dat THE NAVIGATOR COMPANY hun rechten volgens de gegevensbeschermingswetten heeft geschonden, ze een klacht kunnen neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), en dit telefonisch (00351 213928400) of via e-mail (geral@cnpd.pt).

8. INTREKKING VAN TOESTEMMING

De acceptatie van gebruikers van de verwerking en overdracht van hun gegevens kan worden ingetrokken, en dit zonder terugwerkende kracht. Om hun toestemming in te trekken, kunnen gebruikers via e-mail contact opnemen met de THE NAVIGATOR COMPANY op dpo@thenavigatorcompany.com.

9. NOODZAKELIJKE GEGEVENS

Gegevens die in online formulieren op de digitale platforms van THE NAVIGATOR COMPANY met een sterretje (*) zijn aangeduid, zijn nodig om de wettelijke of contractueel vastgelegde doeleinden te halen.

Als de gebruiker deze gegevens niet verstrekt, kan THE NAVIGATOR COMPANY mogelijk niet aan zijn/haar verzoek voldoen.

10. GEAUTOMATISEERDE BESLISSINGEN

THE NAVIGATOR COMPANY kan gebruikersprofielen aanmaken die geautomatiseerde beslissingen mogelijk kunnen maken, waarbij rekening wordt gehouden met de persoonlijke kenmerken, voorkeuren, gedragsgeschiedenis en locatie (in dit geval om deelname aan promoties toe te staan). In deze gevallen heeft de gebruiker het recht om menselijke interventie in de beslissing te vragen, om zijn/haar mening te geven en om de beslissing van THE NAVIGATOR COMPANY te betwisten.

11. MAATREGELEN VOOR GEGEVENSBESCHERMING

THE NAVIGATOR COMPANY neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van gebruikers te beschermen, inclusief het gebruik van veilige servers, firewalls en gegevensversleuteling voor toepassingen en communicatie.

12. GEBRUIK VAN COOKIES

Het cookiebeleid van THE NAVIGATOR COMPANY kunt u hier raadplegen.